Międzynarodowa Agencja Ratingowa „Moody’s” przedstawiła prognozę rozwoju ukraińskiego systemu bankowego. W ocenie ekspertów Ukraina nadal stoi w obliczu poważnych problemów ekonomicznych, finansowych i politycznych, co sprawi, iż w ciągu kolejnych kilku lat ukraiński system bankowy będzie nierentowny.  Wysokie napięcie prowadzi do pogorszenia jakości aktywów bankowych. W rezultacie udział kredytów zagrożonych może wzrosnąć od 45% (według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r.) do 60% kredytu brutto. Eksperci agencji zaznaczają, iż około połowy łącznego portfela kredytowego banków stanowią kredyty walutowe udzielone przedsiębiorstwom nie prowadzącym rozliczeń w walucie obcej. Banki również mogą mieć trudności z obsługą swoich zagranicznych zobowiązań kredytowych, które spłacone mają zostać w latach 2015-2016. Wychodząc z w/w zastrzeżeń ukraińskiemu systemowi bankowemu przyznano rating na poziomie Ca. Rating kredytowy Ca agencji Moody's oznacza, że zobowiązania banków z tytułu zobowiązań kredytowych zbliżone są do niewypłacalności, jednak istnieje możliwość spłaty głównej kwoty długu i odsetek. Ranking Ca nie jest najniższy, po nim następuje rating C.