Polska, rosyjska, ukraińska i łotewska współpraca 2013-2015 – trudna, ale możliwa, z nadzieją na przyszłość – czyli praktyczne efekty projektu „Business in Małopolska – Partnership Network”

31 grudnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Business in Małopolska - Partnership Network”. Projekt był dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”. Celem projektu było budowanie pozycji małopolskiej oferty gospodarczej w regionach i krajach partnerskich poprzez m.in. organizację przedstawicielstw gospodarczych województwa. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie, Fundację „Victioria” z Kaliningradu, Bałtycką Akademię Międzynarodową (BIA) z Rygi oraz Izbę Przemysłowo Handlową we Lwowie.

            W trakcie realizacji projektu ok. 300 małopolskich przedsiębiorstw otrzymywało regularne informacje (24 newsletter’y) o aktualnych możliwościach podjęcia wymiany handlowej i rozpoczęcia działalności gospodarczej na rynku rosyjskim, ukraińskim i łotewskim. Zorganizowano cztery misje przyjazdowe firm i instytucji zagranicznych do Małopolski oraz prezentacje Małopolskiego Potencjału Gospodarczego, w trakcie wystaw o Małopolsce w regionach partnerskich. Pomimo napiętej i zmiennej sytuacji geopolitycznej (konflikt na Ukrainie, embargo rosyjskie, sankcje UE) zrealizowano najważniejsze założenia projektu, tj. otwarto Przedstawicielstwa Małopolski w krajach partnerskich: w Kaliningradzie, w Rydze i we Lwowie. Przedstawicielstwa, obsługiwane przez rosyjskich, łotewskich i ukraińskich Partnerów Projektu, pełnią zarówno funkcję informacyjno – promocyjną dla regionu Małopolski, jak również pomagają małopolskim przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą oraz znalezieniem partnerów biznesowych w krajach i regionach uczestniczących w projekcie.

            Dla potrzeb polskich firm opracowano informatory o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej w Rosji, na Łotwie i na Ukrainie. Dodatkowo zbadano postrzeganie małopolskiej oferty gospodarczej i najważniejsze oczekiwania wobec polskich produktów i usług w różnych sektorach gospodarki.

            Dla potrzeb zagranicznych partnerów małopolskich przedsiębiorstw przygotowano opracowanie w postaci „przewodnika biznesowego” („Małopolska Business Guide Book”), zwierającego najważniejsze informacje dotyczące przepisów prawnych, zasad prowadzenia wymiany handlowej, prawa pracy, regionalnych instytucji otoczenia biznesu oraz możliwości korzystania ze wsparcia unijnego, dostępnego dla przedsiębiorców w Małopolsce.

            Realizując założenia projektu „Business in Małopolska – Partnership Network” utworzono platformę internetową www.malopolskapartnership.pl. Zainteresowanie tym źródłem informacji potwierdza liczba prawie osiemnastu tysięcy „wejść” na stronę internetową projektu. W trakcie realizacji projektu nawiązano 172 bezpośrednie kontakty biznesowe, dotyczące wymiany handlowej (eksport, import), inwestycji czy założenia nowych podmiotów gospodarczych.

Efektem współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy Liderem i Partnerami Projektu jest zdecydowany wzrost wiedzy o możliwościach działania na rynkach krajów i regionów uczestniczących w projekcie, silne więzy współpracy miedzy instytucjami otoczenia biznesu oraz stworzenie autoryzowanych źródeł informacji o ofertach biznesowych z Rosji, Łotwy, Ukrainy i Polski.

Opracowanie: Zespół CeBiM