W dniu dzisiejszym, tj. 8.12.2015r., Centrum Business in Małopolska odwiedziła delegacja przedsiębiorców z Ukrainy, którzy zainteresowani są nawiązaniem kontaktów biznesowych dla eksportu swoich produktów. Byli to przedstawiciele niedużych firm, które mają aspiracje do wejścia ze swoimi wyrobami na rynek polski. Współorganizatorem wizyty był Yuriy Bulyk - partner projektu Małopolska Partnership Network na Ukrainie.

ukr3

CeBiM 8.12.2015

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. zagranicznych inwestycji bezpośrednich na Ukrainie oraz ukraińskich inwestycji za granicą w I półroczu 2015 r.

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie na Ukrainie

Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. do Ukrainy napłynęło - po uwzględnieniu korekt, strat i różnic kursowych – 1,04 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych (dla porównania w I półroczu 2014 r. na Ukrainę napłynęło 1,3 mld USD bezpośrednich inwestycji zagranicznych). W rezultacie łączny poziom bezpośrednich inwestycji zagranicznych na Ukrainie, wg stanu na 1 lipca 2015 r. wyniósł 42,85 mld USD (spadek o 14,33% w porównaniu do poziomu inwestycji z początku 2014 r.), co stanowi 1000,5 USD per capita. Wg stanu na 1 lipca 2015 r. na Ukrainę napłynęły inwestycje zagraniczne ze 133 krajów świata. Do najważniejszych inwestorów zagranicznych na Ukrainie zaliczane są: Cypr (28,6%), Niemcy (12,8%), Niderlandy (11,9%), Federacja Rosyjska (6,3%), Austria (5,5%), Wielka Brytania (4,6%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (4,4%). Polskie inwestycje bezpośrednie na Ukrainie wg stanu na 1 lipca 2015 roku wyniosły 790,8 mln USD, co plasuje Polskę na 11. miejscu na liście największych inwestorów zagranicznych na Ukrainie z 1,8 procentowym udziałem w łącznej kwocie zrealizowanych w tym kraju inwestycji. Od początku 2015 roku został odnotowany odpływ polskich BIZ na poziomie 36,8 mln USD (spadek o 4,6%). W ujęciu sektorowym, zagraniczne inwestycje bezpośrednie wg stanu na 1 lipca 2015 r. lokowane były przede wszystkim w takich sektorach ukraińskiej gospodarki jak: przemysł (31,5%; w tym przemysł przetwórczy – 26,9%), sektor finansowy i ubezpieczeniowy (25,9%), handel i usługi remontowe (13,3%) oraz obrót nieruchomościami i inne usługi świadczone na rzecz podmiotów gospodarczych (8,4%).

Ukraińskie inwestycje bezpośrednie za granicą

Wg danych Państwowej Służby Statystycznej Ukrainy, w okresie styczeń – czerwiec 2015 r. ukraińskie podmioty ulokowały za granicą 6,2 mld USD bezpośrednich inwestycji. W rezultacie łączny poziom ukraińskich inwestycji bezpośrednich za granicą wg stanu na 1 lipca 2015 r. wyniósł - po uwzględnieniu korekt, strat i różnic kursowych – 5,2 mld USD. Wg stanu na 1 lipca 2015 r. ukraińskie inwestycje bezpośrednie ulokowane zostały w 46 krajach świata. Do najważniejszych lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich ukraińskich podmiotów zaliczane są: Cypr (93% łącznego poziomu bezpośrednich inwestycji zagranicznych firm ukraińskich), Federacja Rosyjska (2,5%), Łotwa (1,2%), Brytyjskie Wyspy Dziewicze (0,8%), Polska (0,8%). 

26 listopad 2015

Państwowa Służba Statystyczna Ukrainy opublikowała dane dot. poziomu bezrobocia na Ukrainie za I półrocze 2015 r. Zgodnie z opublikowanymi przez Państwową Służbę Statystyczną Ukrainy danymi, w okresie styczeń-czerwiec 2015 r. liczba ludności aktywnej zawodowo na Ukrainie wyniosła 18,07 mln osób (spadek o 10,63 % w porównaniu z I półroczem 2014 r.), w tym zatrudnionych było 16,41 mln osób (spadek o 11,2% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku), z czego 7,87 mln osób stanowiły kobiety i 8,54 mln osób - mężczyźni.

Poziom bezrobocia (odsetek osób pozostających bez pracy w porównaniu do liczby ludności aktywnej zawodowo) wg metodologii Międzynarodowej Organizacji Pracy w okresie styczeń - czerwiec 2015 r. w Ukrainie stanowił 9,2 % (dla porównania w analogicznym okresie 2014 r. - 8,6 %). W omawianym okresie poziom bezrobocia w miastach wyniósł 9 % (w I półroczu 2014 r. – 8,3 %), a w miejscowościach wiejskich 9,7 % (w I półroczu 2014 r. – 7,4 %). Najwyższy poziom bezrobocia zarejestrowano w obwodzie ługańskim (15,6%), dniepropietrowskim (6,8%), donieckim (13,6%), połtawskim (12,8%), tarnopolskim (11,8%) oraz żytomierzskim (11,5%), a najniższy – w Kijowie (6,5%), obwodzie odeskim (6,8%), iwano-frankowskim (6,8%), dniepropietrowskim (6,8%) i charkowskim (7,1%).

 

26 listopad 2015

    Firma badawcza „Nielsen” opublikowała raport na temat nastrojów konsumenckich na świecie (The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey) w III kwartale 2015 r. Zgodnie z w/w raportem w Ukrainie w III kwartale 2015 r. wskaźnik zadowolenia konsumentów wzrósł o kolejne 3 punkty w stosunku do poprzedniego okresu i wyniósł 51 punktów, przy tym nie odnotowano istotnych zmian trzech wskaźników składających się na ogólną ocenę zadowolenia konsumentów.

    Z badania przeprowadzonego na przełomie sierpnia i września 2015 wynika, że większość Ukraińców (96%) pesymistycznie ocenia sytuację gospodarczą w kraju. Wskazuje się, iż dany wskaźnik jest najwyższy wśród wskaźników innych krajów objętych badaniem z wyłączeniem Wenezueli (98%). Dla przykładu w Chorwacji negatywnie ocenia sytuację gospodarczą w kraju 91% ludności, w Grecji – 89%, w Federacji Rosyjskiej – 79%, w Polsce – 54%. Większość objętych badaniem Ukraińców poinformowała o zmniejszeniu w III kwartale poziomu wydatków na ubrania (64% respondentów), opłaty za energię elektryczną i gaz (56%), rozrywki poza domem (49%), wypoczynek (49%).

    Wśród niepokojących Ukrainców problemów w III kwartale 2015 r. dominuje wojna na wschodzie (60% respondentów) i sytuacja gospodarcza w kraju (28%). Kolejne 27% respondentów wyraziło zaniepokojenie wzrostem opłat komunalnych. Badanie „The Nielsen Global Consumer Confidence and Spending Intentions Survey” przeprowadzono w okresie 10 sierpnia - 4 września 2015 r. Łączna liczba przebadanych za pomocą sieci Internet respondentów wyniosła 30 tys. konsumentów z 60 krajów świata.

 

26 listopad 2015

     Gabinet Ministrów Ukrainy uchwalił decyzję o wprowadzeniu zakazu poruszania się drogami publicznymi środków transportu, których masa całkowita wynosi ponad 40 ton i samochodów ciężarowych do przewozu kontenerów, których masa całkowita wynosi ponad 46 ton. W/w normy dotyczą przewozu towarów, które mogą być podzielone na mniejsze partie. Ponadto dokument wprowadza zakaz poruszania się drogami publicznymi o znaczeniu lokalnym samochodów ciężarowych, których masa całkowita wynosi ponad 24 tony lub obciążenie na jedną oś stanowi ponad 7 ton.

   Równocześnie przedstawiciel Departamentu Rozwoju Strategicznego Dróg i Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy poinformował o planowanym podwyższeniu poziomu kar pieniężnych za naruszenie przepisów dot. poruszania się pojazdów ciężarowych drogami lokalnymi, a także o zwiększeniu ilości punktów, w których dokonywana będzie kontrola wagi w/w pojazdów. Procedura kontroli wagi pojazdów ciężarowych wprowadzona została w Ukrainie w roku 2007. Jednak system okazał się nieefektywny, a brak kontroli nad działalnością punktów ważenia doprowadził do utworzenia dodatkowego schematu korupcyjnego. W sierpniu 2014 r. w/w system został zniesiony w związku z wprowadzeniem przez Gabinet Ministrów Ukrainy moratorium na dokonywanie kontroli przedsiębiorstw, w tym przedsiębiorstw transportowych.

     Moratorium obowiązuje do końca 2016 r. W marcu 2015 r. Minister Infrastruktury Ukrainy A. Piwowarski wystąpił z inicjatywą wznowienia kontroli wagi pojazdów ciężarowych na drogach Ukrainy. Wg danych Departamentu Rozwoju Strategicznego Dróg i Transportu Samochodowego Ministerstwa Infrastruktury Ukrainy na dzień dzisiejszy 30% poruszających się drogami Ukrainy pojazdów ciężarowych jest przeciążonych.

 

26 listopad 2015