Polski Instytut Spraw Międzynarodowych wydał publikację pt. "Międzynarodowa pomoc dla Ukrainy. Szanse dla polskich firm i organizacji", autorzy P. Kościński i P. Kupiela.

Raport przedstawia w jaki sposób polskie firmy i organizacje mogą podjąć współpracę
z najważniejszymi organizacjami międzynarodowymi by skorzystać z pomocy finansowej dla Ukrainy. W związku z przemianami pojawiają się dodatkowe środki na realizację projektów rozwojowych i inwestycji w tym kraju. Publikacja zawiera wiele infromacji i praktycznych wskazówek. Cały raport dostępny poniżej. Zapraszamy do lektury.

Raport PISM.

12 październik 2015

W dniach 15 – 19 listopada 2015 r. Polsko Amerykańska Izba Gospodarcza, Konsulat RP w Los Angeles, zapraszają przedsiębiorców zainteresowanych podjęciem międzynarodowej współpracy do udziału w misji gospodarczej do Nevady USA.

W ramach inicjatywy przewidziano udział w spotkaniach typu B2B, prezentację oferty amerykańskich przedsiębiorstw,   śniadania biznesowe oraz uczestnictwo w uroczystym spotkaniu organizowanym przez Gubernatora Stanu Newada.

Rejestracja jest możliwa dzięki uruchomieniu specjalnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej:    http://www.paccnv.com/home.html

Szanowni Państwo,

 

Zapraszamy do udziału w corocznym tradycyjnym XV Międzynarodowym Forum Ekonomicznym „Ukraina dzisiaj: inwestycje, biznes, odpowiedzialność”, które odbędzie się we Lwowie 8-9 października 2015 roku.

Główne założenia forum:

  • przedstawienie Obwodu Lwowskiego w kontekście bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej,   
  • aktywizacja współpracy transgranicznej,
  • rozwój nowych mechanizmów przyciągania inwestycji,
  • wsparcie inwestorów w perspektywicznych strefach gospodarki,  
  • nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy ukraińskimi i zagranicznymi przedsiębiorcami.

 

Uczestnikami wydarzenia będą przedsiębiorcy z Ukrainy, Polski, Słowacji, Niemiec, Węgier, Łotwy, Austrii oraz Kanady; przedstawiciele władz, zespoły biznesowe, instytucje finansowe, naukowcy i przedstawiciele organizacji międzynarodowych.

W ramach Forum odbędą się panele dyskusyjne dotyczące; zagadnień inwesycyjnych, współczesnych technologii efektywności energetycznej, turystyki, współpracy międzynarodowej i transgranicznej.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano organizację  Międzynarodowej giełdy kontaktów „Biznes-partnerstwo 2015”.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych na adres - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Program roboczy

Formularz zgłoszeniowy

I Międzynarodowym Forum „Gospodarka Leśna i Przemysł Drzewny – Reformy, Inwestycje, Innowacje”, które odbędzie się w dniu 23 września 2015 r. w Kijowie przy okazji targów Gospodarki Leśnej, Przemysłu Drzewnego i Meblarskiego „LISDEREWMASZ-2015”. Więcej informacji: http://www.lisderevmash.ua/

 

Organizatorzy Forum: Państwowa Agencja Ukrainy ds. Zasobów Leśnych oraz Ogólnoukraińskie Stowarzyszenie Przedsiębiorstw Przemysłu Drzewnego. Szczegółowa informacja o wydarzeniu oraz program poniżej oraz powyżej w linkach. W przypadku zainteresowania udziałem w w/w prosimy o bezpośredni kontakt z organizatorami: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Udział w Forum jest bezpłatny. Rejestracji dokonać można na stronie internetowej www.woodinvest.in.ua

PRIORYTETY:

Gospodarka wiedzy 250 MLN EUR

Celem dofinansowania jest wzrost innowacyjności gospodarki regionalnej, wyrażający się głównie zwiększeniem nakładów na działalność badawczo-rozwojową. Wspierane będą inicjatywy przyczyniające się do wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji, w obszarach tzw. inteligentnej specjalizacji Małopolski.

Cyfrowa Małopolska 140 MLN EUR

Celem wsparcia finansowego jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie udostępniania zasobów i realizacji zadań publicznych. W ramach niniejszej osi priorytetowej wspierane będzie wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu udostępniania zasobów oraz efektywnego świadczenia usług publicznych.

Przedsiębiorcza Małopolska 240 MLN EUR

Celem planowanego dofinansowania jest budowanie i wzmacnianie pozycji konkurencyjnej sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wspierane będzie tworzenie warunków dla bardziej elastycznego funkcjonowania na rynku podmiotów sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz wzrostu ich znaczenia gospodarczego.

Regionalna polityka energetyczna 420 MLN EUR

Celem wsparcia finansowego jest stworzenie warunków do zrównoważonego rozwoju w regionie uwzględniającego aspekty nowoczesnego sektora energetycznego oraz sektora transportu miejskiego. Dofinansowywane będą inicjatywy zapewniające bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców regionu oraz poprawę jakości ich życia, z poszanowaniem zasad ochrony środowiska. Wsparcie będzie kierowane na działania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, których potencjał jest znaczący nie tylko w odniesieniu do obniżenia emisji CO 2, ale również zwiększenia konkurencyjności gospodarki.

Ochrona środowiska 138 MLN EUR

Środki z dofinansowania mają na celu wzmocnienie stanu bezpieczeństwa ekologicznego regionu z zachowaniem zasad równowagi pomiędzy poprawą stanu środowiska, racjonalnym użytkowaniem zasobów naturalnych oraz minimalizowaniem niekorzystnych oddziaływań na środowisko i jego zasoby.

Dziedzictwo regionalne 169,1 MLN EUR

Celem dofinansowania w ramach powyższego priorytetu jest podniesienie atrakcyjności i konkurencyjności regionu w oparciu o zasoby dziedzictwa regionalnego. Wyzwaniem dla Małopolski jest efektywne wykorzystywanie zasobów dla osiągania celów społecznych i gospodarczych. Różnorodność, bogactwo, endogeniczne potencjały wynikające ze specyficznych uwarunkowań i zasobów przyrodniczych, przestrzennych czy kulturowych to główne źródła atrakcyjności regionu, tworzące jego przewagę konkurencyjną. Powyższe środki zostaną przeznaczone min. na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych i ochronę i zachowanie zabytków.

Infrastruktura transportowa 390,5 MLN EUR

Celem niniejszej osi priorytetowej jest tworzenie nowoczesnego systemu transportowego efektywnie zaspokajającego potrzeby rozwoju gospodarczego Krakowa i Małopolski. Wspierane będą inicjatywy związane z rozbudową infrastruktury transportowej. W ramach powyższego dofinansowania wspierane będą interwencje przyczyniające się do budowy bardziej efektywnego regionalnego systemu komunikacyjnego między głównymi ośrodkami społeczno-gospodarczymi Małopolski.

Rynek pracy 270,8 MLN EUR

Wysoki poziom zatrudnienia ma zasadniczy wpływ na rozwój ekonomiczny regionu oraz rozwój kapitału intelektualnego i społecznego jego mieszkańców. Jednocześnie ze względu na stale zachodzące na rynku pracy dynamiczne przemiany, które mają różnorakie podłoże: demograficzne, społeczne, ekonomiczne, konieczne jest stałe dostosowywanie działań do zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Z wyzwaniem tym muszą zmierzać się wszyscy uczestnicy tego rynku: pracownicy, pracodawcy, osoby pozostające bez zatrudnienia. Mając na uwadze powyższe zależności, głównym celem osi priorytetowej jest szeroko rozumiane wsparcie zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Region spójny społecznie 232 MLN EURO

Znaczna skala ubóstwa oraz wykluczenia społecznego stanowi jeden z czynników będących barierą rozwoju województwa. Jednocześnie brak skutecznych form wsparcia wobec osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ograniczony dostęp tych osób do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, może prowadzić do narastania niekorzystnych zjawisk w regionie. Mając na uwadze powyższe, głównym celem osi priorytetowej jest wzrost spójności wewnątrzregionalnej w wymiarze społecznym i zdrowotnym.

Wiedza i kompetencje 204,9 MLN EURO

Głównym celem osi priorytetowej jest rozwój kapitału intelektualnego mieszkańców, jako podstawa budowania silnej pozycji regionu. Wysokiej jakości edukacja, prowadzona od najmłodszych lat, uwzględniająca różne potrzeby i możliwości dzieci i młodzieży, a także osób dorosłych, otwarta na wyzwania i gotowa na usuwanie barier – to niezbędna podstawa budowania społeczeństwa małopolskiego dobrze wykształconego, z kompetencjami opartymi na indywidualnych predyspozycjach.

Rewitalizacja przestrzeni regionalnej 170 MLN EUR

Celem głównym osi priorytetowej jest ograniczenie problemów społecznych w miastach i na obszarach wiejskich. Istnienie zdegradowanych, zaniedbanych i odizolowanych obszarów, na których często występuje zjawisko wykluczenia społecznego, powoduje konieczność podjęcia działań służących poprawie spójności społecznej i terytorialnej. W tym celu przewiduje się przeprowadzenie kompleksowej rewitalizacji społecznej, ,gospodarczej i przestrzennej w oparciu o programy rewitalizacji, które będą wspierane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego.

Infrastruktura społeczna 151 MLN EUR

Celem głównym osi priorytetowej jest zwiększona dostępność do wybranych usług społecznych w zakresie ochrony zdrowia i edukacji. Zapobieganie wykluczeniu społecznemu wiąże się w istotny sposób z zapewnieniem dostępu do usług zdrowotnych. Brak lub ograniczenie dostępu do tych usług powoduje często pogorszenie zdolności do uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, w tym do podjęcia i utrzymania zatrudnienia, co jest bezpośrednio powiązane z możliwością wystąpienia zjawiska ubóstwa. Niezbędne jest zatem podejmowanie działań w tym obszarze poprawiających dostępność i jakość deficytowych usług zdrowotnych.

Źródło - http://www.rpo.malopolska.pl/