Drukuj

Centrum Business in Małopolska realizuje kolejny projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (Małopolski Regionalny Program Operacyjny 2007-2013): Business in Małopolska Partnership Network

Lider projektu- Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego wraz z partnerem lokalnym – Województwem Małopolskim, planuje bezpośrednią promocję współpracy handlowej pomiędzy Małopolską i regionami z Rosji, Łotwy i Ukrainy.

 BiM-PN z nownym logo v1 2

 

Jako pierwszy z polskich regionów Małopolska posiada sieć zagranicznych „przedstawicielstw” ekonomicznych. Stało się to możliwe dzięki udziałowi w projekcieBusiness in Małopolska – Partnership Network  sprawdzonych organizacji biznesowych z krajów partnerskich:

Praktycznym celem projektu było zapewnienie stałego przepływu danych pomiędzy instytucjami otoczenia biznesu i firmami, ułatwienie bezpośredniego dostępu do kontaktów z przedsiębiorcami i długotrwałe utrzymywanie międzynarodowych powiązań handlowych. Przedstawicielstwa Małopolski to przede wszystkim zapewnienie informacji na temat lokalnych rynków, poszukiwanie partnerów gospodarczych, wzrost zaufania w sieci kontaktów handlowych pomiędzy przedsiębiorcami z regionów uczestniczących w projekcie.

W trakcie realizacji projektu zrealizowano wzajemne wizyty w regionach, publikacje dotyczące warunków prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce, Rosji, na Łotwie i na Ukrainie, powstanie internetowej platformy współpracy B2B.

Projekt wpisywał się w szerokie ramy współpracy Małopolski z zagranicą i zawarte umowy o współpracy m.in. z Obwodem Lwowskim na Ukrainie, z regionem Łatgalii na Łotwie oraz ostatnio z Obwodem Swierdłowskim w Rosji.

Projekt Business in Małopolska – Partnership Network otrzymał dofinansowanie, w wysokości ponad 1,5 mln zł z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego – działanie 8.2 „Budowanie pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy” i zakończył się 31 grudnia 2015 roku.