Polska, rosyjska, ukraińska i łotewska współpraca 2013-2015 – trudna, ale możliwa, z nadzieją na przyszłość – czyli praktyczne efekty projektu „Business in Małopolska – Partnership Network”

31 grudnia 2015 roku zakończyła się realizacja projektu „Business in Małopolska - Partnership Network”. Projekt był dofinansowanych z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 – 2013 w ramach Osi Priorytetowej nr 8 Współpraca międzyregionalna, Działanie 8.2 „Budowa pozycji Małopolski w europejskich sieciach współpracy”. Celem projektu było budowanie pozycji małopolskiej oferty gospodarczej w regionach i krajach partnerskich poprzez m.in. organizację przedstawicielstw gospodarczych województwa. Projekt był realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie, Fundację „Victioria” z Kaliningradu, Bałtycką Akademię Międzynarodową (BIA) z Rygi oraz Izbę Przemysłowo Handlową we Lwowie.

Czytaj więcej...

W listopadzie 2011 roku Ministerstwo Gospodarki (Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej) opracowało i przesłało do konsultacji m.in. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ankietę dot. „priorytetów, zamierzeń i oczekiwań Województw RP w zakresie współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi”. Zgodnie z zebranymi doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach m.in. Departamentu Obsługi Inwestora, Centrum Promocji i Rozwoju Eksportu w MARR S.A. oraz w ramach projektu Centrum Business in Małopolska z udziałem MARR S.A., jako główne kierunki ekspansji ekonomicznej wskazano m.in. Rosję, Ukrainę i kraje bałkańskie. Wyniki ankiety znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w priorytetach polskiej polityki zagranicznej – wsparcia przedsiębiorczości: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych w ramach programów promocji o charakterze ogólnym”.

Czytaj więcej...