Drukuj

W listopadzie 2011 roku Ministerstwo Gospodarki (Departament Międzynarodowej Współpracy Dwustronnej) opracowało i przesłało do konsultacji m.in. Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. ankietę dot. „priorytetów, zamierzeń i oczekiwań Województw RP w zakresie współpracy gospodarczej z krajami wschodnimi i pozaeuropejskimi”. Zgodnie z zebranymi doświadczeniami w zakresie współpracy międzynarodowej w ramach m.in. Departamentu Obsługi Inwestora, Centrum Promocji i Rozwoju Eksportu w MARR S.A. oraz w ramach projektu Centrum Business in Małopolska z udziałem MARR S.A., jako główne kierunki ekspansji ekonomicznej wskazano m.in. Rosję, Ukrainę i kraje bałkańskie. Wyniki ankiety znalazły swoje odzwierciedlenie m.in. w priorytetach polskiej polityki zagranicznej – wsparcia przedsiębiorczości: „Promocja polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych w ramach programów promocji o charakterze ogólnym”.

W lipcu 2012 roku opracowano (Centrum Business in Małopolska) wyniki ankiety dotyczącej tendencji w małopolskim eksporcie przygotowanej w ramach konferencji „Małopolski Horyzont Eksportowy” (17/18.05.2012). Zdecydowana większość uczestników konferencji koncentruje swoje plany rozwojowe w krajach sąsiadujących z Polską – na Ukrainie (15,4%), w Rosji (10,8%) i na Białorusi (7,7%).

Jako najbardziej oczekiwane instrumenty wsparcia rozwoju eksportu przedsiębiorcy wymienili m.in. prezentację oferty przedsiębiorstwa na targach i wystawach zagranicznych (20,5%), udzielanie informacji o rynkach zagranicznych (14,8%), prowadzenie portalu internetowego dla eksporterów (13,9%), a także organizację misji handlowych przyjazdowych (13,1%) oraz wyjazdowych (11,5%). Analiza ta stała się podstawą planowania działań ujętych w projekcie Business in Małopolska – Partnership Network.

Projekt Business in Małopolska – Partnership Network był wyjątkową inicjatywą Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Partnerów Projektu – Województwa Małopolskiego i parterów zagranicznych, w celu stworzenia trwałych i wielozadaniowych form obecności marki regionalnej i małopolskich propozycji gospodarczych, zarówno w krajach o najbardziej obiecujących perspektywach rozwoju wzajemnych relacji gospodarczych, jak również w krajach gdzie pozycja Małopolski nie była dotąd wystarczająco eksponowana.

Jednak podstawowym działaniem w ramach projektu Business in Małopolska – Partnership Network było utrzymywanie stałego przedstawicielstwa Małopolski w krajach (regionach) pochodzenia partnerów projektu.

Zgodnie z oczekiwaniami, przede wszystkim środowisk gospodarczych w regionie, celem projektu było przede wszystkim udostępnienie bezpośrednich źródeł informacji o warunkach podejmowania inicjatyw eksportowych w krajach uczestniczących w projekcie oraz czynne wsparcie przedsiębiorców na terenie tych krajów poprzez działalność „przedstawicielstwa”.

Projekt Business in Małopolska – Partnership Network rozpoczął całkowicie nowy sposób podejścia do zagadnienia promocji gospodarczej i pracy w strukturach współpracy międzynarodowej, zmierzając do doskonalenia działań bezpośrednich, nastawionych na kontakt z konkretnymi przedsiębiorstwami, a także wykorzystujący najlepsze przykłady działań promocyjnych i informacyjnych na terenie Małopolski.

Partnerami projektu to instytucje około biznesowe (Rosja, Ukraina) oraz instytucja naukowa z mocno akcentowaną orientacją ekonomiczną (Łotwa) posiadające szerokie rozeznanie w środowiskach gospodarczych na poziomie regionalnym i narodowym. Instytucje te mają także poświadczone doświadczenia udziału w projektach międzynarodowych oraz zdecydowaną wolę współpracy z partnerami polskimi w ramach niniejszego projektu.

Realizacja projektu, dofinansowanego ze środków unijnych kwotą ponad 1,5 mln. zł pierwotnie zaplanowana do końca czerwca 2015, dzięki sukcesom oraz popularności wśród przedsiębiorców zostala przedłużona do 31 grudnia 2015 roku.